Salgsbetingelser

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) gjennom Westfold Heges Systue til kunder.

1. Parter

Selger er: Westfold Heges Systue, DRAMMEN - Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

2. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin).Westfold Heges Systue er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikkNår Westfold Hege's Systue mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

3. Opplysninger

Opplysninger gitt i nettbutikkenWestfold Hege's Systue vil gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive- trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk.Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt/utgått. I disse situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. Priser

Alle priser er ekslusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling.

5. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp i hen hold til valg du kan foreta i vår nettbutikk.Ved del-leveranser belastes kun del-leveransen. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter, for tiden 9 % per år.

6. Levering og forsinkelse

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

7. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

8. Personopplysninger

Westfold Heges Systue behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:-du har samtykket i utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller -i lovbestemte tilfelle.Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via Kontaktskjema.

9. Salgspant

Westfold Heges Systue har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

10. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, ringes saken inn for domstolene i Drammen.